Production

Princípy činností závodu Pirotex

Hlavné časti linky na chemickú syntézu pyrolytického plynu v závode Pirotex navrhnutého na recykláciu a využitie gumu- a polyméry- obsahujúceho odpadu sú: mokrá práčka, koagulačný separátor mokrých kvapiek a centrifugačný separátor.

Hlavné čast Pirotex linky:

pyrolisys plant scheme


Zahriaty na 260-560 stupňov Celzia uniká pyrolytický plyn z gumou naplnených nádob cez plynové potrubie, prechádza bránami do mokrej práčky, kde sa pod účinkom chladiacej látky zvlhčí, čiastočne skondenzuje a ochladí sa. Potom, prechádzajúc cez Venturiho potrubie, ktoré je naň napojené cez protiprúdny náplňový adsorbér, sa palivová zložka pyrolytického plynu úplne ochladí a kondenzuje na kvapalné syntetické palivo.

Následne sa používa centrifugačný separátor na dehydratáciu pyrolytického plynu. Potom sa plyn v plnom rozsahu použije na udržanie procesu pyrolýzy.

Tento systém nám umožňuje extrahovať kvapalné zložky z pyrolitického plynu bez straty.
V priebehu procesu pyrolýzy, pod vplyvom externého tepla sa v rôznych časových intervaloch v gumou naplnených (automobilové pneumatiky) nádobách produkujú rôzne množstvá (objemy) pyrolytického plynu; tento plyn sa odčerpáva z reakčnej zóny plynovým ventilátorom. Na tlak citlivý systém sa používa na kontrolu poklesu tlaku v nádobách; tento systém je spojený s frekvenčným regulátorom, ktorý nastavuje vhodnú rýchlosť otáčania ventilátora.

Keďže sú pyrolytické plyny rýchlo odstraňované z reakčnej zóny, je možné produkovať maximálne množstvo kvapalnej frakcie – až do 60 % z celkového objemu naplnenej suroviny. Prítomnosť kvapalných výparov z pyrolýzy v zóne s vysokou teplotou po dlhú dobu spôsobuje sekundárny rozklad, a pary sa rozkladajú na nekondenzovateľné plyny za normálnych podmienok. Dodatočná tepelná energia je potrebná pre sekundárny rozklad, a rozklad pyrolytických kvapalných výparov na plyny má za následok zníženú produkciu pyrolytickej kvapaliny.

Počiatočné, nepriame zahrievanie gumy v nádobe sa vykonáva prostredníctvom spaľovania pyrolytického paliva v špeciálne nastavených horákoch, prispôsobených jeho špeciálnemu zloženiu. Vysoké percento ťažkých frakcií v produkte, a veľké množstvo chemicky naviazanej „pyrolytickej vody“ by nám neumožňovalo dosiahnuť stabilný plameň v horákoch BALTUR, BENTONE, atď. po dlhú dobu. Teraz bol tento problém úspešne vyriešený, a špeciálne navrhnutý systém pre odstraňovanie odpadných plynov zo spaľovaného paliva v horákoch nám umožňuje ich prevádzkovať takmer bez produkcie dymu a zápachu. Tento faktor je veľmi dôležitý pre udržanie ekologickej rovnováhy. Horáky sú zhodné s Americkými horákmi vo všetkých smeroch, ale sú takmer trikrát lacnejšie a nevyžadujú špeciálnu údržbu, čo nám umožňuje udržať cenu zariadenia v segmente konkurenčného trhu.

Závod Pirotex funguje takmer 24 hodín denne v prevádzkovom móde, pričom pyrolytický proces jednej dávky surovín (0,3 – 1,5 tony) trvá 5-6 hodín. Použitie pyrolytického urýchľovacieho katalyzátora nám umožňuje recyklovať skoro 2,2 krát viac gumy za rovnakú špecifickú dobu. Katalyzátor sa v procese nepretržite obnovuje a nevyžaduje žiadne dodatočné náklady. Systém na predohrev gumy nám dovoľuje ušetriť až 18 – 20 % paliva v počiatočnej fáze.

Chladiaci systém suroviny po ukončení pyrolytického procesu: výsledok pyrolýzy gumy v nádobe na konci reakcie, toto uhlíkové rezíduum má teplotu 400 – 550 stupňov a za normálnych podmienok je potrebných 12 – 14 hodín na jeho schladenie pred otvorením nádoby. Používa sa chladiaci systém pre uhlíkové rezíduum z prehriatej pary. Para prichádza z parného generátora cez potrubie do nádoby a v priebehu 30 - 80 minút pôsobí na uhlíkové rezíduum a oceľový kord.

Po schladení na 120 – 140 stupňov Celzia môže byť derivovaný produkt vyložený a roztriedený, ale najskôr je potrebné pomocou vibračného sita oddeliť veľké kúsky oceľového kordu. Po vibračnom site frakcia uhlíkového rezídua postupuje po dopravníkových pásoch s integrovanými magnetickými deličmi, rezíduum je úplne oddelené od kovových inklúzií a je pripravené ako polotovar na ďalšie spracovanie.
Hydraulické vyklápacie zariadenie je navrhnuté na vykladanie uhlíkového rezídua a oceľového kordu z nádoby na vibračné sito, aby sa minimalizovala potreba manuálnej práce.

Skúsenosť ukázala, že v počiatku je potrebné minúť 15 až 25 % kvapalného paliva vyrobeného závodom na dosiahnutie operačného módu pyrolýzy gumovo technických výrobkov. Adekvátne k náplni nádoby 500 kg gumy umožňuje produkciu až 300 litrov pyrolytického kvapalného paliva, a 75 litrov tohto paliva je potrebných na predhriatie suroviny. Po transformácii kvapalného paliva na plyn (pyrolytický plyn) trvá reakcia ďalších 4,5 hodín.

Potom sú použité nádoby s obsahom reziduálneho uhlíka a oceľového kordu nahradené nádobami naplnenými gumou, ktoré boli predhriate na 80 - 120 stupňov Celzia výfukovými plynmi z horáku vytvorenými pri prevádzke, čo umožňuje minúť o 20 percent menej paliva na začiatok reakcie než na spustenie závodu. Pyrolytická pec je tepelne izolovaná čadičom a lemovaná požiarnymi tehlami a je navrhnutá na izoláciu a kondenzáciu tepla produkovaného palivovo-plynovými horákmi. Toto umožňuje šetriť na tepelnom nosiči vďaka technickému riešeniu.

Závod nemá takmer žiadne atmosférické emisie. Táto skutočnosť nám umožňuje konštatovať, že prevádzku závodu Pirotex možno odporúčať do regiónov s prísnymi environmentálnymi štandardami.
Môžete navštíviť stránku spoločností Zhelezno group a zistite viac o prevádzke zariadenia Pirotex navrhnutého na recykláciu odpadu obsahujúceho gumu a plasty a jeho využití, ako aj o jeho kapacite a technických riešeniach. Ak tak chcete urobiť, vyplňte prosím Registračný formulár.