Production

1. Jakie wymagania musi spełniać miejsce, w którym ma zostać zbudowana instalacja Pirotex?
Wymagana jest działka o powierzchni 8x12 m. Powierzchnia powinna być pokryta żelbetem (grubość fundamentu – co najmniej 120 mm), zbrojenie 8-milimetrową siatką o oczkach 250x250 mm. Nie ma specjalnych wymagań co do konstrukcji ścian. Zgodnie z doświadczeniem naszych klientów, cały obiekt zajmuje około 300-400 metrów kwadratowych.

2. Czy instalacja wymaga zamkniętego pomieszczenia?
Tak, instalacja powinno zostać założona w zamkniętym i wentylowanym pomieszczeniu o wysokości co najmniej
7 m. Jeżeli instalacja ma zostać zbudowana na otwartej przestrzeni, klient jest informowany o wszelkich możliwych konsekwencjach i przejmuje za to pełną odpowiedzialność.

3. Jakie wyposażenie dodatkowe jest konieczne do użytkowania instalacji Pirotex?
Do prawidłowej eksploatacji instalacji potrzebna jest 18-metrowa suwnica. Jest to zalecane wyposażenie pomocnicze, choć można wykorzystać też inne urządzenia dźwigowe (o udźwigu co najmniej 3,2 tony), jeśli takie znajdują się na terenie Państwa przedsiębiorstwa.

4. Jaka jest minimalna odległość instalacji od zabudowań mieszkalnych?
Zgodnie z przepisami i standardami bezpieczeństwa, strefa bezpieczeństwa to w tym wypadku 300 metrów od zabudowań mieszkalnych.

5. Jakiej ilości wody wymaga eksploatacja instalacji Pirotex?
Użytkowanie instalacji Pirotex wymaga przyłącza wody przemysłowej o przepustowości 3,8m3/h lub zbiornika o pojemności 40m3.

6. Jaka ilość energii elektrycznej jest potrzebna do funkcjonowania instalacji Pirotex?
Wymagane jest dostarczenie 25 kW/h energii elektrycznej.

7. Ilu operatorów jest potrzebnych do eksploatacji maszyny?
Podczas jednej zmiany wymagana jest praca 2-3 operatorów przeszkolonych uprzednio przez naszych ekspertów.

8. Czy jest wymagana jakaś dodatkowa przestrzeń?
Konieczne jest zapewnienie miejsca na składowanie gumy oraz osadu węglowego, a także na chłodzenie i konserwację tygli.

9. Jakie niebezpieczne zanieczyszczenia produkuje instalacja i w jakiej ilości?
Eksploatowana instalacja produkuje zanieczyszczenia w ilości nieprzekraczającej TLV (Treshold Limit Value – tzw „progowa wartość graniczna”, określana przez American Conference of  Governmental Industrial Hygienists). Proszę pamiętać, że dotyczy to jedynie sytuacji, w której instalacja jest eksploatowana zgodnie z zaleceniami oraz przepisami bezpieczeństwa.

10. Czy do eksploatacji urządzenia są wymagane jakiekolwiek zezwolenia?
Przykładowa lista dokumentów i zezwoleń koniecznych do uzyskania ze strony instytucji nadzorujących utylizację niebezpiecznych odpadów znajduje się w sekcji „Dokumenty” na naszej stronie internetowej.

11. Jakie są koszta dostarczenia instalacji?
Koszty transportu instalacji na miejsce jej budowy pokrywa klient. W cenę instalacji wliczona jest jej budowa, szkolenie personelu oraz oddanie sprzętu do użytku.

12. Jaka jest cena instalacji i czas jej produkcji?
Koszty instalacji znajdują się w cenniku zamieszczonym na naszej stronie internetowej. Okres produkcji instalacji, wraz z wyposażeniem dodatkowym, to 150 dni kalendarzowych od momentu uiszczenia przez klienta 60% ustalonej opłaty.

13. Czy jest możliwy zakup leasingowy/wynajem instalacji?
Nasza spółka stosuje uproszczony system rozliczania podatków (bez VAT), co oznacza, że to klient ustala szczegóły płatności ze spółką kredytową/leasingową.

14. Kto odpowiada za konserwację instalacji?
Konserwacja odbywa się na terenie eksploatowanej instalacji.

15. W jaki sposób można otrzymać sorbent i węgiel aktywowany przy pomocy sprzętu dodatkowego Pirotex?
Proces aktywacji powinien się zacząć od usunięcia wszystkich metalowych elementów z odpadów węglowych. Następnie należy przeprowadzić wstępne rozdrabnianie (części powinny mieć 50-500 μm). Dopiero wówczas wymagany produkt (węgiel aktywowany lub sorbent z maksymalnym otwarciem swoich mikro- i mezoporów) może być uzyskany w obrotowym piecu bębnowym w rozgrzanym środowisku parowym w temperaturze 850-1030C.

16. W jaki sposób wymuszone studzenie tygli może skrócić chłodzenie odpadów węglowych?
W przypadku maszyny Pirotex wymuszone chłodzenie tygli przeprowadzane jest za pomocą wodno-powietrznego strumienia przez 8mm ścianę. Grubość odpadów węglowych wynosi 60-75cm i ważą one 121-160kg. Wszystko to pozwala na skrócenie czasu chłodzenia do 4.5 godziny i bezpieczne rozładowywanie tygli. Jeśli odpady węglowe nie są schłodzone, może dojść do samozapłonu prowadzącego do nieprzewidywalnych skutków. Z tego powodu cykl pyrolityczny 1.5 ton wyrobów gumowych może trwać nawet 1.5 dnia.

17. Z jakiego materiału najlepiej wytwarzać tygle do jednostki Pirotex?
Do produkcji tygli używa się żaroodpornych stopów plastycznych metali (12x18N10T or 12x18N12T). Metale te są odporne na nagłe nagrzewanie/chłodzenie przez długi okres czasu pozwalając na kontrolę wypalania (ok 3000 – 7000 godzin).

18. Jak przeprowadzić proces pyrolizy w jednostce Pirotex bez utraty frakcji ciekłych podczas kondensacji?
W związku z tym, że drugi etap rozpadu węglowodorów ma miejsce podczas kondensacji, może to prowadzić do 10% utraty frakcji ciekłych.  Z tego powodu jednostka Pirotex wyposażona jest w wentylator, który odprowadza gaz i parę. Kontroler częstotliwości automatycznie zmienia obroty wirnika zgodnie z ciśnieniem na kolektorze.

19. Jak czyścić maszynę PIROTEX?
Maszyna Pirotex czyszczona jest poprzez system koagulacji z paliwem pyrolitycznym tworzonym przez samą maszynę. Czyszczenie przeprowadzane jest bez przeszkód podczas procesu pyrolizy, co sprawia, że separacja ciężkich frakcji od tych średnich i lekkich jest możliwa i pozwala na takie używanie sprzętu, które gwarantuje brak konieczności jakiegokolwiek innego mechanicznego oczyszczania. Jedyną rzeczą wymagającą czyszczenia jest krzywizna tygla (całkowity rozmiar 67cm). Do tego celu używa się specjalnego urządzenia produkowanego przez amerykańską firmę. Pomaga automatycznie usunąć brud w ciągu 20 sekund. Czysty lepki olej jest ponownie poddawany pyrolizie, jeśli zebrana zostanie jego wystarczająca ilość (100-200kg).

20. Jakie palniki są używane w maszynie Pirotex?
Paliwo pyrolityczne otrzymane z przemysłowych wyrobów gumowych składa się z rozproszonego węgla w formie cienkich igieł wielkości 2-5nm. Te igły przenoszone przez mieszaninę oparów gazowych mogą zatykać przepływ w każdym złożonym palniku (tak zagranicznych jak i krajowych), w którym zastosowane zostało zasilanie ciśnieniowe. Po przeanalizowaniu dużej ilości skarg od klientów Pirotexu dotyczących uszkodzeń spowodowanych zatorami, producenci Pirotexu opracowali specjalne palniki dla tego konkretnego rodzaju oleju. Palniki te mogą działać zarówno na piro-paliwo jak i piro-gaz, co oznacza, że oddzielne użytkowanie dwóch typów palników (jeden dla spalania cieczy i inny dla spalania gazów) nie jest już konieczne. Wymagany tryb pracy palnika jest ustawiany za pomocą prostej zmiany pozycji zaworu. Zaletą tego typu palników jest prostota ich użytkowania oraz wysoka wydajność. Palniki mogą pracować w trybie automatycznym, co pozwala na zastosowanie ich w bezpiecznym modelu pracy.

21. Czy możliwy jest wyciek gazu podczas procesu pyrolizy?
Gaz wtłaczany jest do instalacji pod stałym ciśnieniem, co uniemożliwia ryzyko zaistnienia takiej sytuacji.

22. Jaką zawartość siarczanów ma olej pirolityczny uzyskany z przetworzenia wyrobów gumowych?
Zawartość siarczanów w oleju pirolitycznym uzyskanym w Pirotexie wynosi 0.86-0.95%. Oznacza to, że olej pirolityczny mieści się w kategorii ropy lekkiej (o niskiej zawartości siarczanów).

23. Co należy zrobić, jeśli zawartość siarczanów na poziomie 0.86-0.95% jest zbyt wysoka?
W tym przypadku można kupić sprzęt do odsiarczania oleju pirolitycznego. Sprzęt ten pozwala na obniżenie zawartości siarki aż do 0.1-0.3% dzięki rozpadowi nadtlenkowi wodoru opartemu na kwasie mrówkowym.  Wraz z przepuszczeniem rafinatu w ilości 75-80% całkowitej masy uzyskanego produktu przez dimetyloformamid (DMF) lub acetonitryl (AN) (który jest mniej wydajny, ale bardziej popularny) będzie pozostałość w formie ekstraktu składająca się z 20-25% całkowitej masy. Ekstrakt ten będzie zawierał całkowitą pozostałą ilość siarczanów usuniętych z rafinatu.

4. Jaka jest cena takiego sprzętu?
Cena sprzętu do odsiarczania jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości uzyskiwanego oleju pirolitycznego.

25. Jakie składniki są potrzebne do odsiarczania oleju pirolitycznego?
Aby odsiarczyć 1 tonę oleju pirolitycznego i uzyskać wymienione wyżej wartości, potrzeba: nadtlenek wodoru – 80 litrów, kwas mrówkowy – 120 litrów, dimetyloformamid (DMF) – 800 litrów. Poprzez dodanie takiej ilości składników do 1 tony oleju pirolitycznego, uzyskuje się 1.6 ton produktu z zawartością siarczanów wynoszącą 0.1-0.3% i 0.4 tony z siarczanami na poziomie 3-6%. Proszę pamiętać, że ta metoda nie jest zbyt efektywna, jako że emisja dimetyloformamidu z odsiarczonego oleju pirolitycznego jest zbyt niska do ponownego użycia go w związku z jego punktem wrzenia. Frakcje oleju pirolitycznego wrzące poniżej 160C będą zmieszane z dimetyloformamidem i zanieczyszczą go, powodując, że dimetyloformamid utraci swoje właściwości rozpuszczalnika. Z tego powodu metoda ta ma sens jedynie po rafinacji oleju pirolitycznego, kiedy to już uzyskano frakcje benzyny, diesla i mazutu. 

26. Czy są inne sposoby odsiarczania oleju pirolitycznego?
Można kupić kolumnę redukcyjną. Sprzęt ten jest technologią know-how. Służy do wytwarzania frakcji oleju pirolitycznego z zawartością siarczanów na poziomie 0.89-0.95% wrzących poniżej 180C. Uzyskuje się frakcje w ilości 12-15% całkowitej masy. Frakcje te zawierają następujące rozpuszczalniki: metylobenzen, ksylen, benzen, pentyn i siarkę na poziomie 0.28-0.38%. Następnie ma miejsce odsiarczanie razem z wariantem nr 1 (nadtlenek wodoru, kwas mrówkowy i dimetyloformamid). Potem uzyskuje się żądaną ilość rafinatu i ekstraktu, rafinat powinien być przetworzony jeszcze raz w kolumnie redukcyjnej w temperaturze 172C w celu uwolnienia i ponownego użycia dimetyloformamidu. Innym wariantem odsiarczania jest jednostka ozonująca. Produkt jest odsiarczony aż do 0.5-0.6%. W przypadku, gdy paliwo zawiera metanotiol/siarczek dimetylu, istnieje metoda wapiennego odsiarczania. Olej pirolityczny uzyskany z pirolizy wyrobów gumowych zawiera siarczek dimetylu w bardzo niewielkich ilościach lub nie zawiera go wcale. Dlatego też tej metody nie używa się w przypadku tego rodzaju oleju. Pozostałe metody usuwania siarki z płynów zawierających oleje są zbyt trudne i są możliwe jedynie po lub w trakcie procesu rafinacji z dodatkiem bardzo drogich platyno-niklowych katalizatorów, dużych ilości wodoru, wysokiego ciśnienia i temperatury. W rezultacie sprzęt jest bardzo złożony i drogi, a proces ten przynosi zyski jedynie w przypadku przetwarzania dużych ilości surowca.

27. Czy system aktywacji węgla działa osobno względem urządzenia Pirotex?
Czy może być użyty, aby uzyskać węgiel aktywny z innych odpadów poza sadzą? Tak. Każda zawierająca węgiel substancja, jak skorupki kokosowe, odpady stolarskie, węgiel kamienny, itd., może zostać aktywowany. Jedyna różnica jest w technologii, która pozwala aktywować mikro-, mezo-, i makro-pory rożnych substancji. Istnieje specjalna technologia dla każdego produktu i wytwórnia Zhelezno ma w ofercie większość z nich. Cena technologii, która jest uważana za najważniejszą cześć produktu jest uwzględniona w cenie sprzętu.

28. Jakie są chemiczne specyfikacje biodiesla?
Olej pirolityczny nie jest biodieslem. Sprawdź odpowiednie dokumenty o frakcjonowaniu na stronie Technokomplexu tutaj i tutaj.

29. Czy należy rafinować biodiesel otrzymany ze sprzętu rafinującego, żeby używać go w ciężarówkach?
Jest to konieczne. Olej pirolityczny składa się z: diesel – 54%, benzyna – 22%, mazut – 24%. Jeśli narosną pytania odnośnie zawartości siarczanów w wymienionych produktach dostępny jest nowoczesny, przetestowany i przynoszący zyski sprzęt dla gabarytów produkcji każdego wymiaru.

30. Informacje o dostawie sprzętu Technokomplexu: Sprzęt oferowany jest na zasadach EXW. Klient zawiera umowę z dowolnie przez siebie wybraną firmą transportową. Technokomplex ma ogromne doświadczenie w dostawach międzynarodowych i może dostarczyć klientowi listy przewozowe. Po końcowej zapłacie klient jest poinformowany o gotowości sprzętu do transportu. Klient kontaktuje się z firmą przewozową, aby ta dostarczyła kontenery przewozowe do kraju producenta sprzętu.